Maakorraldus

KINNISTU JAGAMINE VÕI LIITMINE

Kinnistu jagamiseks/liitmiseks esitada Paide Vallavalitsusele taotlus, millele lisada
Väljavõte kinnistusraamatust, koopia piiriprotokollist, koopia katastriüksuse plaanist, otsus detailplaneeringu kehtestamise kohta ja väljavõte kehtivast detailplaneeringust (kui aluseks on detailplaneering), maamõõtja koostatud krundipiiride ettepanekud ja moodustatavate katastriüksuste plaanid ja piiriprotokollid.


TAOTLUS katastriüksuse (kinnistu) jagamiseks või liitmiseks
 

MAAMAKSU ÜLDINFO

Maamaks
on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind leitakse
maa korralisel hindamisel, mis toimuvad perioodiliselt Vabariigi Valitsuse poolt määratud hindamisaastal. Maade korralisi hindamisi on Eestis läbi viidud kolmel korral - 1993, 1996 ja 2001. Hetkel kehtivad 2001 maa korralise hindamise tulemused.

Maamaksu määra
kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu vahemikus 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Maksumäära saab volikogu muuta maksustamisaasta 31. jaanuarini. Alates 01. jaanuarist 2016  kehtib Paide vallas maamaksumäär 2,0%, haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär 0,5% maa maksustamishinnast aastas (alus:
Paide Vallavolikogu 28. mai 2015 määrus nr 9 - Maamaksu määra kehtestamine).

Maatüki maksustamishinna
arvutamiseks leitakse hinnatsoonide kaardilt hinnatsoon, kuhu maatükk kuulub ning maa väärtuste loetelust hinnatsoonile vastavate ja maatükil esinevate maakasutuse sihtotstarbe liikide väärtused, arvestades maatüki suurusest tulenevaid erisusi. Maatüki maksustamishind leitakse maatükile vastava hinnatsooni väärtuse ja maatüki pindala korrutamise teel. Maa maksustamishind väljendatakse 10 euro täpsusega, kusjuures summa alates 5 eurost ümardatakse järgmise kümneni.

Maamaksu tasumine
Kuni 64-eurone maamaks tasutakse
Maksu- ja Tolliameti poolt saadetud maksuteate alusel 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.