Kohanimede- ja koha-aadresside määramine

Maa-ameti katastriteabe osakonna aadressiandmete büroo tegeleb jätkuvalt kohanimede ja koha-aadresside korrastamistöödega ning seejuures on välja tulnud mitmed probleemid. Osad kohanimed ja koha-aadressid ei vasta jätkuvalt kohanimele või koha-aadressile kehtestatud nõuetele.

 

Kohanimeaadressid peavad vastama nõuetele, mis on kehtestatud:

Aadressobjektiks on maaga seotud objekt (reeglina hoone), millele on määratud aadress. Unikaalaadress on eriline ja ei tohi korduda.

 

Muuta tuleb lähiaadressid, mis ei vasta ADS määruse nõuetele, näiteks: nimetuum ei ole omastavalises vormis, sisaldavad võõrtähti, rooma numbreid, lühendeid, sidesõnu, kirjavahemärke, parasiitsõnu (nt maatükk, talu), nimi on vanas kirjaviisis või võõrapärane jm.

 

Aadressitoiminguid ja otsuseid võib vallavalitsus teha omal algatusel, kuid seda võib teha ka riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse ning juriidilise või füüsilise isiku taotluse alusel. Eraomandis olevale aadressiobjektile koha-aadressi määramise või muutmise kavatsusest teavitatakse omanikku ja küsitakse tema arvamust.

 

Vajadusel palume maa- ja hooneomanikel pöörduda Paide valla arendusnõuniku Aldi Alev poole tel. 383 8957, aldi.alev@paidevald.ee . 

 

Riikliku kohanimeregistri avalik teenus asub aadressil:
http://xgis.maaamet.ee/knravalik/

 

Aadressiandmete süsteemi kohta saab teavet:

http://geoportaal.maaamet.ee/est/