Uudised ja teated

Mäo keskuse kinnistu DP muutmise (Mööblitööstuse planeering) avalik väljapanek 2. - 15. oktoober

  2006. aastal kehtestatud detailplaneeringu muutmine algatati Paide Vallavalitsuse 06.03.2017 korraldusega nr 39. Planeeringuala asub Mäo külas, Mööblitööstuse kinnistu katastriüksusel nr 56502:002:0226, mis on sama 2006. aastal kehtestatud planeeringualaga.
Planeeringust huvitatud isik, OÜ Woodman, soovib laieneda ja suurendada katastriüksuse täisehituse  pindala. Planeeringuga on täisehituse pind lubatud kuni 5100 m2 (varasema 3000 m2 asemel) ja see moodustab 51% katastriüksuse pindalast. Hoonete maksimaalne kõrgus on lubatud 14 m nagu see oli algses planeeringus. Planeeringu olulisem muudatus on hoonete ehitusaluse pindala suurendamine, millega ei kaasne olulisi mõjusid. Planeeringuga ei tehta ettepanekut Paide valla üldplaneeringu muutmiseks. Planeeringu koostas OÜ Aarens Projekt ja selle avalik väljapanek toimub ajavahemikus 02. kuni 15. oktoober 2017.  
Planeeringuga saab tutvuda:  
 Paide Vallavalitsuses, Pärnu tn 3, Paide linn, tuba nr 108 tööpäevadel kella 9-st kuni 14-ni.
 AS-s Mäo Invest, Mäo küla, Paide vald, sekretäri juures tööpäevadel kella 9-st kuni 16-ni.
 Paide valla kodulehel: www.paidevald.ee
Ettepanekud ja arvamused detailplaneeringu kohta palume esitada hiljemalt 16. oktoobril 2017, paberkandjal Paide Vallavalitsusele või elektroonselt e-posti aadressile: anti.annus@paidevald.ee.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 17. oktoobril 2017, algusega kell 17.30 AS-s Mäo Invest. Informatsiooni planeeringu kohta saab Paide valla keskkonnanõunik Anti Annus´e käest, tel: 383 8958 või 511 7313.