Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid Järvamaal

Sotsiaalkindlustusameti Paide klienditeenindus

vastuvõtt: E 8.30-18.00,

                T, K, N 8.30-16.30,

                R 8.30-13.00

Paide klienditeenindus (tel 384 8777)
Peaspetsialist Kersti Rohtjärv, e-post: Kersti.Rohtjarv@jarva.ensib.ee
Spetsialist Kaja Sula Kaja, e-post: Kaja.Sula@jarva.ensib.ee
Spetsialist Helle Luts, e-post: Helle.Luts@jarva.ensib.ee  


Lisainfo: SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Järvamaa Puuetega Inimeste Koda (Tallinna tn  13, Paide)

Koeru Hooldekeskus (Ida 2, Koeru )

SA Süda-Eesti Sotsiaalkeskus

Järvamaa perearstide kontaktandmed

 

OHVRIABI

JÄRVA MAAKONNA OHVRIABI
 

Tallinna 12, Paide 72720

Paide Politseijaoskond kab. 223
 
Telefon: 38 78 699
E mail:   jarva.oa@ensib.ee
 
Kodanike vastuvõtt:
 
E 09.00-18.00 lõuna 12.00-13.00
K 09.00-16.00 lõuna 12.00-13.00
R 09.00-15.00 lõuna 12.00-13.00
 
EELNEVA KOKKULEPPE ALUSEL KA MUUL AJAL
 

Järvamaa Rajaleidja keskus

Alates 1. septembrist tegutseb Paids, Pärnu tn 54 Järvamaa Rajaleidja keskus, mis pakub maakonnas õppenõustamis- ja karjääriteenuseid. Keskuse esmane sihtgrupp on 1,5–26-aastased lapsed ja noored, kuid laiemas plaanis ka lapsevanemad, haridusasutuste töötajad ja teised tugiisikud. Järvamaa Rajaleidja keskus on osa üleriigilisest võrgustikust. Võrgustiku eesotsas on SA Innove peamajas asuv Rajaleidja arenduskeskus, karjääri- ja õppenõustamisteenuste arendamise sõlmpunkt, mis alustas uuel kujul tööd 1. juulil.

Meie spetsialistide poole saab pöörduda järgmiste teemadega:

Eripedagoogiline – uuringud ja sobivate tugiteenuste, õppevormi, õppematerjali ja õpistrateegiate soovitamine – Elo Siska

Logopeediline – suulise ja kirjaliku kõne ning mitteverbaalse suhtlemise uuringud, lapsevanemate ja õpetajate nõustamine lapse arendamise võimalustest lähtuvalt uuringute tulemustest – Virve Vilipõld

Psühholoogiline – lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide uuringud, lapsevanemate ja õpetajate nõustamine lapse arengutingimuste parandamiseks – Marie Maarend

Sotsiaalpedagoogiline – lapse, perekonna ja kooli nõustamine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks – Heidi Antons

Karjääriinfo edastab haridust, tööturgu, elukutseid ja nende omavahelisi seoseid puudutavat teavet – Piia Uuspõld

Karjäärinõustamine toetab inimest karjääriplaneerimisel, aidates tal suurendada teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ning kavandada tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks – Sirli Kriisa

Meie keskuses töötab ka I tasandi psühholoog Kristel Päll, kes töötab osalise ajaga maakonna neljas koolis.

Lisaks tegutseb sügisest keskuse juures ka maakonna nõustamiskomisjon, mis annab soovitusi sobivate õppe- ja kasvatustingimuste kohaldamiseks, koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks, alla 7-aastase lapse kooli vastuvõtmiseks.

Lastevanemate ja haridustöötajate mitmekülgseks toetamiseks oleme algatanud kaks olulist ettevõtmist.

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) tugirühm, kuhu on oodatud kõik, kellel on kodus, koolis või lasteaias ATH laps või ATH tunnustega laps.

Kohtumised toimuvad kord kuus esmaspäeviti kell 17.30-18.45 ja tugirühma juhib psühholoog Marie Maarend, marie.maarend@rajaleidja.ee, 5885 3653.

Planeeritud ajad ja teemad:

17.11 – ATH laps ja õppimine. Õppimine kodus – kuidas see õnnestub? Koostöö kooliga. Toimetulek erinevates kooliastmetes.

15.12– ATH laps lasteaias: kodu ja lasteaia koostöö

19.01– ATH laps ja olukorrad väljaspool kodu – külaskäigud sõprade poole, trennid, peod, huviringid, loodusretked, teater, poed ja ostukeskused.

16.02 – ATH lapse allumatus ja agressiivsus. Kuidas sellega toime tulla?

23.03 – ATH lapse enesehinnang ja motivatsioon. Kuidas tõsta lapse enesehinnangut ja säilitada tema motivatsiooni erinevate tegevuste raames?

20.04 – ATH laps ja perekond. Kuidas säästa end ülepingest ja taastuda, et olla hea lapsevanem ja abikaasa/elukaaslane?

18.05– ATH lapse puhkuse ja vaba aja planeerimine.

Lastevanemate kool, mis toimub iga kuu teisel esmaspäeval ja kuhu ootame kõiki lapsevanemaid, õpetajaid ja teisi huvilisi, et koos otsida vastuseid küsimustele kuidas olla lapse huvisid arvestav, enesekindlust andev, vägivallavaba, tunnustav ja suunav, oskuslik piiride seadja ning lapse arengut soodustav lapsevanem ja õpetaja.

Arutelu juhivad meie spetsialistid, kes pühenduvad ühele oma valdkonna teemale.

Esimene kohtumine toimus 13.oktoobril, kuhu ootasime neid, kellele teeb muret lapse kõne areng. Logopeed ja eripedagoog tutvustasid esmalt lühidalt Rajaleidja keskuse pakutavaid teenuseid. Edasi said kohaletulnud ülevaate lapse kõne arengust ja otsiti lahendusi kõne arengu toetamiseks hambumusprobleemidega lapsel. Vanemad said teada, millal ja missuguste probleemidega logopeedi poole pöörduda. Tähelepanuta ei jäänud ka kodu abistav osa - tutvustati mänge ja tegevusi koos lapsega. Kuna kõneprobleeme esineb väga palju ja logopeede on maakonna haridusasutustes vähe, siis oli huvilisi oodatust rohkem ning vastukaja esimesele kohtumisele on olnud äärmiselt positiivne.

Järgmine lastevanemate kool toimub juba 10. novembril kell 17.30-18.45 psühholoogi eestvedamisel. Vesteldakse teemal „Laste sotsiaalsete oskuste kujunemine ja mõju nende käitumisele". Sel korral keskendutakse laste ja noorte sotsiaalsete oskuste ja ühiskonna poolt oodatud käitumise kujunemisele. Eesmärk on jõuda arusaamisele, mis mõjutab nende oluliste oskuste omandamist ning kui olulist rolli mängivad need lapse toimetulekus tema enda ja teda ümbritsevate inimeste igapäevaelus.

Eelinfoks ka järgnevate kohtumiste ajad ja juhtivad spetsialistid:

2014. a

8.12 – sotsiaalpedagoog

2015. a

12.01 – karjääriinfo spetsialist ja –nõustaja, 9.02 – eripedagoog, 9.03 – logopeed, 13.04 – psühholoog, 11.05 – karjäärispetsialistid, 1.06 - sotsiaalpedagoog ja lastevanemate kooli lõpetamine.

Täpse teema teatame paari nädala jooksul enne iga kohtumist.

Kõik teenused on tasuta!

 

Alati võib oma küsimustega pöörduda ka otse Rajaleidja keskuse poole tel. 5886 0705 või jarvamaa@rajaleidja.ee

Lugupidamisega

 

allkirja logo

Piia Uuspõld

karjääriinfo spetsialist

Järvamaa Rajaleidja keskus

Pärnu 54, 72712, Paide

5885 3650

piia.uuspold@rajaleidja.ee

www.rajaleidja.ee/jarvamaa