Haldusreformi puudutavad materjalid

2017. a tegevuskava ja töögrupid

Ühinemise ettevalmistamine kohalikes omavalitsustes - 11. märts 1017 - Rivo Noorkõiv ja Mihkel Laan

 

ÜHINEMISARUTELUDE KULG  2017
 

Sotsiaalse olukorra analüüs

IKT valdkonna uuring

Transpordi uuring


Paide linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord  (august)

Hallatavate asutuste arengukavade koostamine (august)

Linnavalitsuse kui ametiasutuse põhimäärus (august)

Paide linna külavanema statuut (august)

KOV struktuur

Nõuded haridusele, teadmistele, oskustele (august)

Teenistuskohtade koosseis ning jaotus ameti- ja töökohtadeks (august)

Töögrupid - kokkuvõte komisjonile (august)

 


2016                                

Koostöölepingu eelnõu ühinemise ettevamistamiseks - november 2016

Paide ühinemislepingu tööversioon - 12.10.2016

Õiend muudatusettepanekute kohta - 12.10.2016

Mis kasu on ühinemisest vallale - 12.10.2016

Lisa 1 - Seletuskiri
Lisa 2 - Kaart
Lisa 3 - Investeeringuprioriteedid
Lisa 4 - Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava
Lisa 5 - KOV struktuuri projekt
Lisa 6 - Paide valla majandusaasta aruanne 2015
Lisa 7 - Roosna-Alliku valla majandusaasta arunne 2015
Lisa 8 - Paide linna majandusaasta aruanne 2015

Muudatusettepanekute vorm (kuni 30.09.2016)

 

                    **         **       **

Ühinemislepingu arutelud piirkondades - august-september 2016

Ühinemisprotesessi tegevuskava - august-detsember 2016

                    **         **       **

Paide valla ettepanekud ühinemisprojekti - 15.07.2016

Investeeringute prioriteedid ühinevates omavalitsustes (Paide linn, Paide vald, Roosna-Alliku vald)

Ühinemisläbirääkimiste hetkeseis - juuli 2016

Kohaliku omavalitsuse reformi ajakava ja põhimõtted

Ülevaade ühinejatest 2016 veebruar

 

2015

KOV üksuste ühinemise juhendmaterjal

Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Finantsmajanduslik olukord Järvamaa kohalikes omavalitsustes

Kohalike omavalitsuste ühinemisläbirääkimised Järvamaal - märts 2015

KOV reform ja maavanema roll selles - Ave Viks esitlus - juuni 2015
KOV ühinemised: varasemad kogemused. Järvamaa sammud - juuni 2015

KOV ühinemisläbirääkimised. Järvamaa - Rivo Noorkõiv  - september 2015

Haldusreformi hetkeseis - september 2015

Järvamaa seminar - detsember 2015

Töökomisjonid