Viraksaare küla Pargi DP kehtestamine

Paide Vallavalitsuse 11.07.2016 korraldusega nr 116 kehtestati Pargi detailplaneering.

Planeeringuala on Viraksaare küla, Pargi tee, Kirsi tee, Metsa tee, Pärna tee, Marja tee ja Kauritsa tee piirkond. Planeeringuga määratakse kavandatava ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsiooni rajamisega seotud servituudialad, sundvalduste seadmiste võimalikud piirkonnad ja ehitusõigus. Planeeringuga ei muudeta katastriüksuste piire. Planeeringu elluviimisega ei ole ette näha majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude halvenemist külas, ajutisi ebamugavusi tuleb taluda planeeringu elluviimisega seotud ehitustööde käigus (tolm, müra ja teeolud). Enne planeeringu algatamist tehtud keskkonnamõjude strateegiline eelhindamine näitas, et kavandatava tegevusega ei kaasne olulisi mõjusid looduskeskkonnale. 

Paide VV 11.07.2016 korraldus nr 166 "Pargi detailplaneeringu kehtestamine"

P
argi DP seletuskiri

Pargi DP põhijoonis

14. juunil Pargi detailplaneeringu avalik arutelu 17.30 Pärnu tn 3 saalis

27.06.16

Pargi detailplaneering algatati Paide vallavalitsuse 07.12.2015 korraldusega nr 394.

Planeeringuala asub Paide vallas, Viraksaare külas, Pargi tee, Kirsi tee, Metsa tee, Pärna tee, Kastani tee ja Marja tee tänava aadressidega, samuti Kauritsa tee 14; 15; 16; 18; 20 ja 22 aadressiga ja Luige tee 8 aadressiga aladel. Planeeringuala suurus on ca 12 ha. Planeeringu eesmärgiks on ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsioonirajatiste (üvk) ehituslike tingimuste määramine, ehitusõiguse andmine ning sundvalduse seadmise vajaduse määramine planeeringualal. Samuti määratakse teede avaliku kasutuse vajadus ja juurdepääs üvk-rajatiste teenindamiseks. Planeeringuga ei muudeta Paide valla üldplaneeringut. Planeering ei vaja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimist vastavalt eelhinnangule. Planeeringu koostas OÜ Corson ja selle avalik väljapanek toimus ajavahemikus 23. mai kuni 06. juuni 2016.

Planeeringuga saab tutvuda:

  • Paide Vallavalitsuses, Pärnu tn 3, Paide linn, tuba nr 108 tööpäevadel kella 9-st kuni 14-ni.
  • Paide valla kodulehel: www.paidevald.ee

Ettepanekud ja arvamused detailplaneeringu kohta palume esitada hiljemalt 8. juuniks 2016, paberkandjal Paide Vallavalitsusele või elektroonselt e-posti aadressile: anti.annus@paidevald.ee. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 14. juunil 2016, algusega kell 17.30 Paide vallavalitsuses, Pärnu tn 3 saalis.

Informatsiooni planeeringu kohta saab Paide valla keskkonnanõunik Anti Annus´e käest, tel: 383 8958 või 511 7313.

Paide Vallavalitsuse korraldus 07.12.2015 nr 394 "Pargi DP algatamine"

Paide Vallavalitsuse korraldus nr 121, 16.05.2016 "Pargi DP vastuvõtmine ja avalik väljapanek"

Pargi DP lähteseisukohad

Pargi DP seletuskiri

M
aa-ameti arvamus DP kohta

R
MK arvamus DP kohta


DP_01_piirid

D
P_02